0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı Ve Yargılama UsulüFİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKELERİ*

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin görev alanına giren dava ve işler; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (md. 76) ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (md.156) düzenlenen dava ve işlerdir.
6769 sayılı kanun ile daha önce 551, 552, 553, 554, 555 ve 556 sayılı KHK’ler ile düzenlenen tüm hususlar tek çatı altına alınmıştır. Son düzenleme öncesinde de KHK’ler alanına giren dava ve işlerde yine bu ihtisas mahkemesi görevli idi. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 76. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; bu Kanunun düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan dava ve işler ile bu Kanundan kaynaklanan ceza davalarında görevli mahkeme, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerdir.
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156. maddesi gereğince, bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir.

Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur.

Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir.

Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır.
İhtisas mahkemeleri kurulup yargılama faaliyetlerine başlayıncaya kadar, asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği ve bu mahkemelerin yargı çevreleri Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenir.” denilmektedir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 24.03.2005 tarih ve 188 sayılı kararı gereğince, bu davalar bakımından fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmayan ve Adli Yargı Adalet Komisyonu'nun bulunduğu merkezde yer alan asliye hukuk mahkemelerinde tek asliye hukuk mahkemesi varsa o mahkeme, iki asliye hukuk mahkemesi varsa 1 numaralı ve 2'den fazla asliye hukuk mahkemesi varsa 3 numaralı asliye hukuk mahkemesi ihtisas mahkemesi sıfatıyla görevlidir.
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinde ağırlıklı olarak yazılı yargılama usulü, istinasen basit yargılama usulü uygulanır.*

*Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Harun Bulut - Adli Yargıda Dava Şartları, Seçkin Yayınları

Harun Bulut - Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Seçkin YayınlarıBizi Arayın