0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com

Makale Yazıları

Vakıf Nedir Ne İçin Kurulur

Vakıf Nedir Ne İçin Kurulur

Vakfın üç önemli unsuru vardır. Bunlardan birincisi; vakfı yapan kimse ve bunun irade beyanı, ikincisi ve en önemlisi vakfın konusunu teşkil eden mal, üçüncü unsur ise vakfın temin edeceği fayda ve bundan yararlanacaklar olarak ifade etmek mümkündür. Bu üç unsurun bulunmadığı hallerde hukuken bir vakıftan söz etmek olanaksızdır.
Dernek Ve Derneklerle İlgili Davalar

Dernek Ve Derneklerle İlgili Davalar

Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek yada tüzel kişinin , bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğudur.
Tüketici Mahkemeleri Ve Yargılama Usulü

Tüketici Mahkemeleri Ve Yargılama Usulü

Tüketici mahkemesinin görevli olabilmesi için taraflardan birinin mutlaka tüketici olması, tarafların aralarındaki işlemin tüketici işlemi olması ve son olarak da uyuşmazlığın bu tüketiciye yönelik uygulamadan çıkması gerekir.
Yargı Yolu Uyuşmazlık Türleri

Yargı Yolu Uyuşmazlık Türleri

Yargı yolu uyuşmazlığı, olumsuz ve olumlu olmak üzere iki çeşittir. Olumlu yargı yolu uyuşmazlığında tarafları, konusu ve sebebi aynı olan ve iki ayrı yargı kolundaki mahkemelerde derdest olup her ikisi de kendisinin görevli olduğuna karar verdiği durum var iken, olumsuz yargı yolu uyuşmazlığında ise tarafları, konusu ve sebebi aynı olan ve iki ayrı yargı kolundaki mahkemelerce davalar hakkında kendilerinin değil diğer yargı yolunun alanına girdiğinden bahisle davadan ellerini çekmeleri ve davanın görüleceği yargı kolunun belli olmaması hali söz konusudur.
Yargı Yolu Yokluğu Halinde Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilecek Kararlar Ve Usul

Yargı Yolu Yokluğu Halinde Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilecek Kararlar Ve Usul

Resen veya tarafların itirazı üzerine davanın yargı yolu bakımından idari yargı alanına girdiğinin tespiti halinde mahkemece; “davanın yargı yolu dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine, davalı kendisini avukat ile temsil ettirmiş ise karar tarihinde yürürlülükte olan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca hesaplanan maktu vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, davalı tarafından yapılmışsa yapılan yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, davacı tarafından yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, alınması gereken harç yeterli olduğundan fazla alınan harcın iadesini dair .... istinaf yolu açık olmak üzere...”şeklinde karar verilecektir.
İdari Dava Türleri

İdari Dava Türleri

İdari davalar; A. İdari işlemler hakkında açılan iptal davaları, B. İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtemel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, C. Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasından çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardan ibarettir.
Yargı Yolu

Yargı Yolu

Hangi davanın adli yargı hangi davanın idari yargı alanına girdiğinin tespiti her zaman kolay olmamakta konunun halli yargı kararları ile sağlanabilmektedir. Adli yargı koluna dahil hukuk mahkemeleri arasında görev ilişkisi söz konusu iken adli yargı kolu dışında idari yargı alanına giren mahkemeler arasında ise görev ilişkisi değil yargı yolu ilişkisi söz konusudur.
Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görev Alanı Ve Yargılama Usulü

Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görev Alanı Ve Yargılama Usulü

6100 sayılı Kanun'un 382 ve devamı maddelerinda düzenlenen çekişmesiz yargı işlerinde aksine bir düzenleme bulunmadığı müddetçe görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu kabul edilmiştir. (Md. 383) Düzenleme gereği, çekişmesiz yargıya tabi bir işin sulh hukuk mahkemesinin dışında bir mahkemede görülebilmesi ancak ve ancak özel düzenleme bulunması halinde mümkündür.
Asliye Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanı Ve Yargılama Usulü

Asliye Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanı Ve Yargılama Usulü


205 sayılı kanun uyarınca kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu, 2560 sayılı kuruluş kanuna tabi İSKİ, ASKİ, İZSU. Son sayılan kuruluşlar tekel mahiyetinde kamu hizmeti verdikleri halde kuruluş yasaları uyarınca özel hukuk hükümlerine tabi olduklarından, bu kuruluşların 3. şahıslara karşı vaki haksız eylemlerinden kaynaklanan davaların "Adli Yargı" yerinde görüleceği ve söz konusu kuruluşların tacir sıfatını taşıdığı benimsenmektedir.
Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı Ve Yargılama Usulü

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı Ve Yargılama Usulü

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin görev alanına giren dava ve işler; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (md. 76) ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (md.156) düzenlenen dava ve işlerdir.
Bizi Arayın