0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com

Faaliyet Alanlarımız

Arabuluculuk

Arabuluculuk

Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olan arabuluculuk AB’ ye uyum adı altında ülkemiz hukuk sistemine 22/06/2012 tarih ve 28331 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize girmiş bulunmaktadır
Dava Şartı Arabuluculuk

Dava Şartı Arabuluculuk

Arabuluculuk kurumunun yararları, uyuşmazlığın normal mahkemelere nazaran daha ucuz ve süratli çözüme kavuşması, uyuşmazlığın her iki tarafın da kabul ettikleri şekilde karara bağlanması, sürecin başlaması ve sona ermesi dahil tüm süreçte her iki tarafın iradelerinin eşit ve üstün tutulması söylenebilir.
Aile Hukuku

Aile Hukuku

Toplumun temeli ailedir. Aslolan ailenin ayakta tutulması olmakla beraber mutsuz, fikren ve ruhen anlaşamayan, evlilik sözleşmesi gereklerinin yerine getirilmediği/getirilemediği durumlarda ise artık evliliği devam ettirmekte yarar kalmayacaktır. Böyle bir evliliğin devamında ise; eşler, çocuklar ve toplum için bir yarar kalmayacağından en iyi çözüm ayrılık veya boşanmadır.
Basın Hukuku

Basın Hukuku

Parlementer demokrosilerde 4’ncü kuvvet olan basın özgürlüğünün ihlali sonucunda bazen ilgili kişilerin hayatlarının mahvolduğu bir gerçektir. Özellikle içinde bulunduğumuz bilgi çağında internet ve diğer sosyal medyadaki kişilik hakları ihlalleri had safhaya ulaşmıştır.
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Henüz kentleşme sürecini tamamlayamayan, sanayileşmeye çalışan toplumlara özgü olarak artan suç oranı ve suç şekilleri itibariyle Ceza Kanunu gibi temel kanun yanında spesifik olarak Vergi Usul Kanunu,
Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Medeniyetin mimarı bilgi ve emeğin korunması için çıkartılan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen marka, tasarım, patent ve faydalı model, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının korunması, fikir ve sanat eserlerinin korunması söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlarda çıkan ihtilafların
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan dava ve işler çok geniş bir alan tutmaktadır. Kadastro görmüş ya da henüz genel kadastrosu yapılmamış taşınmazlarla ilgili taşınmazların zilyetlik veya tapulu taşınmazların devir veya miras yolu ile devir ve temliki, miras hukukundan
İcra Ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku

Her hangi bir hak veya alacağın icra marifetiyle takip ve tahsili, icra müdürlüğünün işlemlerinin görevli mahkemede şikayet yolu ile iptali, alacaklıların ve borçluların haklarının korunması, takip hukukundan doğan dava ve işlemler, özel kanunlarda düzenlenen icra hukukuna ait dava ve işlemler giderek artmaktadır.
İdare Ve Vergi Hukuku

İdare Ve Vergi Hukuku

İdarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir. İdarenin eylem ve işlemleri ile gerek birey olarak veya tüzel kişi sıfatıyla her an muhatap olabilmekteyiz. Evden çıkıp işyerine gidene kadar farkında olmadan yoğun bir şekilde idarenin eylem ve işlemleri ile muhatap olmaktayız.
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kadastro Hukuku

Kadastro Hukuku

3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca henüz genel kadastrosu kesinleşmemiş, askı ilan süresi içerisinde açılacak tespit tutanaklarının iptali ve tescil; keza genel kadastrodan önce yapılan orman kadastrosuna karşı itiraz ve tescil davaları; 2B uygulamasından doğan davalar; orman tahdit haritaları, amenajman planları
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Özellikle 1999 da yaşadığımız büyük depremin bizde oluşturduğu travmanın tekrarlanmaması için sağlam yapılara ihtiyaç duymaktayız. Bu amaçla hazırlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca sağlıklı çevre ve binaların inşa edilebilmesini teminen riskli yapı oluşumu
Kira Ve Kat Mülkiyet Hukuku

Kira Ve Kat Mülkiyet Hukuku

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kira hukuku yeni bir disipline alınmıştır. Aynı şekilde yapılan köklü değişiklerle 5711 sayılı kanun ile değişik 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu da yeni bir çehreye kavuşmuştur.
Kooperatifler, Vakıflar Ve Dernekler Hukuku

Kooperatifler, Vakıflar Ve Dernekler Hukuku

Kooperatif, dernek ve vakıflar genel ve sosyal yaşam içerisinde büyük yer tutmaktadır. Kooperatif veya derneklerin kuruluş aşaması dahil üyelikten doğan ihtilaflar, parasal yükümlülükler, üyelikten ihraç vb. hususlardan doğan davaların sayısı gittikçe artmaktadır.
Miras Hukuku

Miras Hukuku

İnsanın emeği ve birikimini dilediği gibi değerlendirme hakkı ile beraber dokunamayacağı kabul edilen saklı paylar ve murisin gerek sağlar arası gerekse ölüme bağlı tasarrufları nedeniyle mirasçılar arasında iptal ve tenkis davaları başta olmak üzere miras hukukundan kaynaklanan dava ve işler mirasçılar arasında onarılmaz husumetlere neden olabilmektedir.
Nüfus Davaları

Nüfus Davaları

Özellikle kentleşme sürecinin tamamlanmadığı ülkemizde; yıllar öncesinden nüfusa tescil aşamasında yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi, ölen çocuğun yerine nüfus kaydı iptal edilmeden o kayıt üzerinden yeni doğan çocuğun işlemlerinin yürütülmesi, mükerrer kayıtlar, yanlış ana baba, doğum tarihi ve doğum yeri yazılımları, kişinin kullanmak istemediği isim ya da soy isimleri değiştirme
Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Ülke nüfusunun artması, tıp alanında meydana gelen ilerlemelerle birlikte devlet dışında özel sağlık kuruluşlarının sağlık alanında hizmette daha fazla yer almaları sonucunda sağlık hizmeti alan ve sağlık hizmeti verenlerin bu ilişkiler sırasında oluşan ihtilafları da artmış bulunmaktadır.
Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Gelişen ve değişen ekonomik ilişkiler, ahlaki değerler sonucunda hayatın tüm alanlarında maddi ve manevi zararlarla her an karşılaşabilmekteyiz. Bu zararlar gün içinde; yolda trafikte, mağazada yaptığımız alışveriş sırasında, hastanede yanlış tedavide, basında hakkımızda çıkan asılsız bir haber veya yazıda, haksız rekabette
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ekonominin temeli ve gelişimi serbest müteşebbislerin eseridir. Ticari hayatın canlılığı ve genişliğine paralel olarak en kapsamlı düzenleme ticaret kanunlarında yapılmıştır.
Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici mahkemelerin kuruluş amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek
Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk

Ülkelerin sınırlarının kalktığı günümüzde özellikle Avrupa Birliği, Arap Ülkeleri başta olmak üzere dünyaya entegre olan ülkemizde, Türk Vatandaşı olmayan yabancı gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilen hukuki işlem ve eylemlerden doğan yabancılık unsuru taşıyan davalar artmıştır.
Bizi Arayın