0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ekonominin temeli ve gelişimi serbest müteşebbislerin eseridir. Ticari hayatın canlılığı ve genişliğine paralel olarak en kapsamlı düzenleme ticaret kanunlarında yapılmıştır.
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku
Ekonominin temeli ve gelişimi serbest müteşebbislerin eseridir. Ticari hayatın canlılığı ve genişliğine paralel olarak en kapsamlı düzenleme ticaret kanunlarında yapılmıştır. Gelişen dünya ve ülke şartlarına göre yeniden hazırlanarak yürürlüğe konan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bu amaca hizmet edebilecek niteliktedir. Ticari işletme, ticari şirketler, kıymetli evrak, taşıma, deniz ticareti ve sigorta hukuku kitapları alt başlıklarından oluşan Türk Ticaret Kanunun bütün kitapları ayrı bir uzmanlık alanı gerektirmektedir. Bu nedenle diğer hukuk alanlarından daha sıkı şekil koşulları kabul edilmiştir. Ticari dava ve işlerin çözümünde başta Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu olmak üzere özel kanunlar ile ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası sözleşmeler büyük öneme haizdir. Alanı çok geniş olan ticari dava ve işlerin özellikle tacirlerin basiretli hareket etme mecburiyetleri, Türk Ticaret Kanunu ve özel yasalarda düzenlenen ticari dava ve işlerin bir kısmının hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerine ve sıkı şekil koşullarına tabi olması, ticari davaların çözümünde özellikle Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi bu bağlamda sorunun kalıcı olarak çözümünün sağlanması büyük önem arz etmektedir. Ticari işletme, haksız rekabet, cari hesap alacağı, acentalık sözleşmesi, kollektif, komendit, anonim ve limited şirketlerinin kuruluşları, yönetim, denetim, genel kurul- ortaklar kurulunun oluşumu, esas sözleşmelerde değişiklik, ortaklar kurulu-genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, kararların hükümsüzlüğünün tespiti veya iptali, şirketlerin birleşmesi, feshi, ortaklıktan çıkma, çıkarılma, kıymetli senetlerden kaynaklanan ihtilaflar, özel borç ilişkilerinden kaynaklanan her nevi davalar, kara, deniz ve hava taşıması, karma taşımalardan kaynaklanan ihtilaflar, taşıma hukukunun uluslararası taşıma halinde uluslararası sözleşmelerinin uygulanmasından doğan ihtilaflar, deniz ticareti hukuku, zarar ve can sigortaları ile karma sigortalardan doğan Sigorta Hukuku davaları başta olmak üzere diğer tüm ticari dava ve işlerle ilgili olarak hukuki hizmet vermekteyiz. Yine, değişen dünyada gelişen ekonomik koşullar içerisinde dar boğaza düşen ticari şirketlerin yeniden yapılandırılmaları, iflas erteleme kurumunun geçerliliğini yitirmesi ve konkordatonun tekrar değişik yapısıyla önem kazanması karşısında dar boğazdaki şirketlerimizin bu suretiyle hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri noktasında mali müşavirler desteğiyle iyileştirme projeleri de düzenlenerek şirketlerin kurtarılması noktasında hizmet vermekteyiz.
Bizi Arayın