0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com
Miras Hukuku

Miras Hukuku

İnsanın emeği ve birikimini dilediği gibi değerlendirme hakkı ile beraber dokunamayacağı kabul edilen saklı paylar ve murisin gerek sağlar arası gerekse ölüme bağlı tasarrufları nedeniyle mirasçılar arasında iptal ve tenkis davaları başta olmak üzere miras hukukundan kaynaklanan dava ve işler mirasçılar arasında onarılmaz husumetlere neden olabilmektedir.
Miras Hukuku
Miras Hukuku
İnsanın emeği ve birikimini dilediği gibi değerlendirme hakkı ile beraber dokunamayacağı kabul edilen saklı paylar ve murisin gerek sağlar arası gerekse ölüme bağlı tasarrufları nedeniyle mirasçılar arasında iptal ve tenkis davaları başta olmak üzere miras hukukundan kaynaklanan dava ve işler mirasçılar arasında onarılmaz husumetlere neden olabilmektedir. Miras bırakanın sağlığında yaptığı tasarrufların ölümünden sonra iptal edilmesinin engellenmesi, vasiyetname tanzimi veya vasiyetten dönme sözleşmesi tanzimi, vasiyetnamenin açılması, kendinden miras kaçırılan mirasçıların en azından saklı paylarına kavuşmaları ve ölüme bağlı tasarrufların iptali, mirastan feragat sözleşmesi tanzimi, murisin mirasını vakıf kurmak suretiyle değerlendirmesi, mirasın reddi, mirastan ıskat, veraset ilamı veya veraset ilamının iptali, ölenin mirasının mirasçılar arasında kavgasız taksimi, terekenin idaresi, tereke defterinin tutulması, terekeye mümessil atanması, miras şirketine temsilci atanması, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi, miras sebebiyle istihkak davası, kat karşılığı eser sözleşmesi yapılması, mirasçılar arasında ecrimisil, kira alacakları vb. ihtilafların çözümü hususunda hukuki yardım hizmeti vermekteyiz.
Bizi Arayın