0212 572 50 53 - blthukuk@gmail.com

Akıl Hastalığı Hukuksal Nedenine Dayalı Boşanma Davası

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI*
TMK'nun akıl hastalığı başlığını taşıyan 165 nci maddesi uyarınca; "Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir."
Akıl; bilip tanımayı, yargılamayı ve ilkelere göre davranmayı sağlayan insana özgü yetidir. Başka bir tanımla doğru davranmayı, doğru yargı vermeyi sağlayan düşünme biçimleri ve ilkeler bütünüdür. Akıl hastalığı ise, akıl ve ruhsal dengenin yitirilmesidir. Hukuken akıl hastalığı temyiz kudretini ve ceza ehliyetini kaldıran haldir.
Boşanma sebebi olan akıl hastalığının evlenmeden sonra olması oluşması, bundan dolayı diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale gelmesi, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının da resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi gerekir ki, boşanmaya karar verilebilsin. Hangi tür rahatsızlıkların tedavisi mümkün bulunmayan nitelikte akıl hastalığı olduğu ise tıp ilminin alanına girmektedir. Bu kapsamda rapor alınırken hastalığın niteliği, hastalığın diğer eş yönünden ortak hayatın çekilmez hale getirip getirmeyeceği ve bilhassa hastalığın geçmesine olanak bulunup bulunmadığı hususlarının irdelenmesi gerekir.
Evlenmeden önceki akıl hastalığı boşanma davasının değil, evlenmenin iptali davasının konusu olabilecektir. Akıl hastalığına rağmen genel boşanma nedeni olan şiddetli geçimsizlik sebebine dayalı boşanma davasının açılması halinde ise rahatsızlığı nedeniyle evlilikte kendisine yüklenen görevleri yerine getirmesi beklenemeyeceğinden, başka bir anlatımla hasta olan davalı eşin davranışlarının iradi olduğu kabul edilemeyeceğinden ve ortada akıl hastalığı nedeniyle açılmış bir boşanma davası da bulunmadığından TMK’nın 166. maddesine dayalı olarak açılan davanın reddine karar verilecektir. Başka bir anlatımla akıl hastası eş aleyhine davranışlarının iradi olmamasından dolayı akıl hastalığı dışında diğer özel veya genel boşanma nedenlerine dayalı olarak boşanma davası açılamaz.
Davalı eş hakkında vesayet dosyası varsa bu dosya da celbedilerek Adli Tıp Kurumu’ndan yukarıda belirtilen usul ve nitelikte mütalaa alınarak hüküm tesis edilmelidir. Davalıya vasi tayin edilmiş ve vesayet altına alınma ile ilgili raporun Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesinde yazılı unsurları taşımadığının anlaşılması halinde ise vesayet dosyası celbedilerek Adli Tıp Kurumu’ndan davalının hastalığının, ortak hayatın diğer eş yönünden çekilmez hale getirip getirmeyeceği, hastalığın geçmesine olanak bulunup bulunmadığı hususlarında mütalaâ alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
Akıl hastalığından dolayı aleyhine boşanma davası açılan davalının vesayet altına alınmasına ilişkin bir kararın mevcut olmaması halinde mahkemece öncelikle davalının vesayet altına alınıp alınmayacağı hususunda davalının son yerleşim yeri nöbetçi sulh hukuk mahkemesine ihbarda bulunarak bu davanın sonucunu bekleyip, vasiyi davaya dahil ederek taraf teşekkülünü sağlayıp davanın esasına geçecektir.

*Daha detaylı bilgi için bkz. Harun Bulut, Boşanma Davaları- Beta Yayınları
Bizi Arayın